29/10/2014

Gordon Clown

Dwi’n frown, brown lliw cachu. Dydi hynny ddim yn helpu fy nelwedd, yn enwedig a finnau’n chwilio am job. Dwi’n penderfynu trio bod yn liwiau eraill i weld be ddigwyddith.

Dydi’r lliw llwyd ddim yn llwyddiannus. Mae pawb yn meddwl fy mod yn efaill i Elfyn, ac yn dechrau cyfeirio ataf fel “yr un heb fwstash”. Ond dydw i ddim isho cael fy adnabod fel yr un heb ddim byd. Ooo arhoswch! Gramadeg gwallus gyda fy negyddu dwbl yn y frawddeg ddiwetha, a does dim byd negyddol amdana i bobl, heb sôn am fod yn negyddol ddwywaith.


Nagoes wir.

Dwi’n trio gwyrdd. Oleia mae fy enwau bellach yn cyflythrennu. Mae hynny’n gwneud i mi deimlo fel un o’r cynfeirdd, bydd raid i mi sgwennu cerdd. Be sy’n odli gyda Gordon Grîn...?

Yn anffodus cyn i mi ddod o hyd i fy odliadur, dwi’n cael llythyr gan y Blaid Werdd yn cwyno am fy enw newydd. Mae nhw wedi trademarkio’r lliw gwyrdd medde nhw, a dydyn nhw ddim yn dymuno ei rannu â mi. I ddweud y gwir dydyn nhw ddim yn dymuno rhannu’r un blaned a mi chwaith, ac maent wedi rhoi fy enw ar y rhestr fer i sefydlu gwladfa ar y blaned Mawrth.

Mae’n rhaid i mi newid fy enw, rhag ofn i mi orfod mynd – alla i ddim mynd, dwi ofn uchder.

Bron iawn i mi ystyried melyn. Ond ar hyn o bryd yr unig beth mwy chwerthinllyd na Gordon Brown ydi’r Lib Dems, felly dwi'n penderfynu peidio.Dwi’n mynd am las. Rŵan bod Alex wedi cyhoeddi ei ymddiswyddiad dwi’n meddwl yn siŵr fod glas up for grabs. Dwi’n licio glas, ma’n mynd yn reit dda, neud fi deimlo fel Albanwr gwerth ei halen. I ddeud y gwir, dwi’n meddwl y bydde’n well i fi sefydlu fy mherchnogaeth o’r lliw, cyn i Nicola fynd i hwyliau.

Dwi’n peintio fy ngwyneb fel Mel Gibson, ac yn prynu bwyell. Dwi’n torri fy ngwallt yn hir a blingo a bwyta cwningen i swper, heb ei choginio. Fflwffen druan – mae Sarah yn wallgo.Ar ôl wythnos o fod yn las, dwi’n teimlo fel dyn newydd, dwi’n teimlo fel arwr, fel arweinydd – dwi’n penderfynu mai fi fydde’r boi i arwain yr Alban i fuddugoliaeth... i ANNIBYNIAETH! 

Dwi’n cerdded bob cam i San Steffan, ac yn curo’r drws gyda fy mwyell, ac yn gorchymyn fod David Cameron yn dod i dalu ei wrogaeth i frenin newydd yr Alban. Mae’r swyddog diogelwch yn gofyn am fy enw, iddo gael pasio’r neges yn ei blaen. Dwi’n nodi fy enw newydd, yn gwrtais. Ac mae’n edrych ar ei gyfrifiadur am sbel, cyn codi ei ben yn amheus - “Cordon Bleu?”Dwi’n penderfynu ar ddu. Ond o fewn munud i gyhoeddi’r peth ar Twitter, mae ryw dwll tin o wyddonydd wedi ymateb yn mynnu nad ydi du yn liw, ac o ganlyniad dydw i ddim yn bodoli.

Wel dydi hynny ddim yn neud synwyr, meddwn i, dwi YN bodoli.

Nagwyt ddim, medde’r gwyddonydd. Mae gen i ddoethuriaeth – allen i brofi nad wyt ti’n bodoli cyn i ddweud y gair hippopotamus dair gwaith.

Ond beth sy’n fy ngwahaniaethu i oddi wrth Cilla Black a Sirius Black o’r nofel Harry Potter? Dwi’n gofyn.

Dydi Sirius Black ddim yn bodoli chwaith, cymeriad ffuglenol ydio, ac mae o wedi marw yn y nofel. Felly dydio ddim yn bodoli ddwywaith, syn golygu fod o’n sicr ddim yn bodoli, o gwbwl, medde’r gwyddonydd.

Ac enw go iawn Cilla Black ydi Cilla White, felly mae’r gwyn yn canslo’r du, ac felly mae hi YN bodoli medde’r gwyddonydd.

Dwi ddim yn dallt beth sy’n digwydd, mae’r gwyddonydd yma’n llawer rhy glyfar i fi ei ddallt. Beth bynnag - yn y cyfamser mae Nigel Farage wedi cychwyn deiseb i gael fy ngwared o’r wlad gan fy mod yn ddu.

Dwi’n penderfynu cael gwared o’m cyfenw yn reit sydyn. I ddeud y gwir, does dim angen cyfenw arna i o gwbwl! – mi wnaiff Gordon y tro siŵr.

Cher. Madonna. Prince. Duw. Gordon.

Perffaith! Dwi’n tollti jin a thonic bach i mi fy hun – iechyd da Gordon!

O plîs Brydain, ga i fod yn wleidydd eto – sgen rhywun job i fi?13/01/2014

Radio CrymiMae Betsan Powys yn mynd dros ben llestri ac yn rhoi'r sac i bob cyflwynydd ar Radio Cymru heblaw Ifan Evans, sy'n cael y job o gyflwyno bob dim. Mae'n cael trafferth braidd. Mae'n apelio ar Betsan i gyflogi rhywun newydd i'w helpu, gan nad ydio wedi bod yn y toiled ers pythefnos. Dwi'n clywed yr apêl hon yn fyw ar yr awyr, ynghanol rhaglen Gerallt Lloyd Ifan Evans, gan nad ydi o wedi gallu cymryd brêc o'i waith i fynd i ofyn i Betsan mewn rhywle preifat.

Dwi'n sgwennu cais i'r orsaf radio am swydd, yn dyfeisio enw sy'n cyflythrennu, ac yn mynd ati i chwilio am bartner i gyflwyno sioe chwyldroadol deugyflwynwr cynarforeuol rhagorol. Dwi'n dyfeisio a chasglu llwyth o ansoddeiriau hollwych i roi yn fy nghais, a taflu'r rhai sydd gen i dros ben mewn i flogbost gwirion am rhywun sy'n methu dod o hyd i job.

Dwi'n dod o hyd i bartner i gyflwyno. Dwi'n ei dewis ar sail ynganiad ei "U". Mae ganddi "U" berffaith, efallai hyd yn oes mai hi ddyfeisiodd y lythyren "U". Mae ei "U" yn bedolau i gyd. Dwi'n cael rhaglen ddwyawr o hyd. Mae Ifan Evans wrth ei fodd, mae'n cael hoe o'r diwedd i edrych ar ei Snapchats.

Mae fy nghyd-gyflwynwraig yn dod i'r stiwdio ar fore cyntaf ein sioe newydd, ond dydi hi ddim yn edrych dim byd tebyg i'r hyn yr oedd hi'n edrych ddoe... Mae hyn yn parhau am wythnos gyfan. Bob bore mae hi'n edrych fel cymeriad gwahanol, yr unig ffordd 'dw i'n gwybod mai hi ydi hi ydi oherwydd ei "UUUU"s.

"Wyt ti'n gwneud hyn i guddio rhag Betsan Powys?" 'dw i'n gofyn.
"Yndw, ers blynyddoedd" meddai hi. Mae hyn yn esbonio lot.

Mae'r rhaglen gyntaf yn mynd yn o lew. 'Dw i'n chwarae'r 5 CD sydd wedi eu gadael yn y peiriant ers y sioe foreuol arferai fod, cyn Y Cyfnod Evansaidd. Mae nhw'n ganeuon fformiwläig gan artistiaid sydd erioed wedi chwarae'n fyw yn eu bywydau, ac sy'n canu'n Lanaethwyaidd i gerddoriaeth cefndirol sy'n cael ei chwarae gan robots. Mae hyn yn ok - mae'n ddiogel. Dydio ddim am wneud ein gwrandawyr yn flin, does neb am losgi eu tafodau ar eu uwd boreuol tra mod i ar ddyletswydd. O nagoes.

"UUUUUWD" mae fy nghyd-gyflwynwraig yn gweiddi. Mae ias o bleser yn llithro i lawr fy asgwrn cefn, mae ei "u" fel balm.'Da ni'n cymryd gambl, a chwarae Mr Huw. Mae'r ffôns yn dechrau canu - o na. Dwi'n sbio drwy ffenestr fach y stiwdio - a pwy sy'n ateb y ffôns, ond neb llai nag Ifan Evans. Mae o'n rwdlian rŵan, dio'm di cysgu ers dau fis a hanner.

"Mr Huw? Nage wir, Mr Evans Ifans sydd 'ma. Gyrrwch snapchat!"

O diar, dwi'n mynd allan i reslo'r ffôn gan Ifan, ac i ymddiheuro wrth Mrs Jones.

"Be? Nage dim am hynny mae'r gan, Mrs Jones. Ych a fi. Nage siŵr. Ewch i olchi eich ceg hefo sebon, a pheidiwch galw eto."

Dwi'n amneidio ar fy mhartner drwy'r ffenestr i ddiffodd 'Gwyneb Dod' gan Mr Huw, ond does dim angen, mae hi eisoes wedi ei ddiffodd, ac wrthi'n canu carioci i un o'i chaneuon ei hun ar dop ei llais, a hynny hefo clamp o gacen fawr yn ei llaw.

"OOO be ti'n neuuuuud?" dwi'n gweiddi. Fy uuuus ddim hanner gystal â'i rhai hi.

"Cael cacen a rêf de!" mai'n ateb.

"Ond alli di'm cael rêf efo cân felna, siŵr! A dydi'r gwrandawyr adre ddim yn gallu gweld y cacen, heb sôn am rannu ei blas. Mae hyn yn radio hunanol iawn!"

"Sori!" meddai fy mhartner, yn ddagreuol. Dwi'n treulio'r deg munud nesaf yn ei pherswadio nad Betsan Powys mewn gwisg ffansi ydw i, ac nad ydw i am ei diswyddo. Mae hi'n cyhoeddi ei bod hi'n "Ddydd Llun Sori" swyddogol ar y radio o hyn allan bob dydd Llun, i ymddiheuro i mi yn iawn am gael syniad mor wirion.

Mae'r ffôn yn dechrau canu eto, dwi'n ei hateb, Ifan Evans sydd yna isho rhoi "Sori" i Evan Ifans yn fyw ar y radio ar Ddydd Llun Sori am beidio ag ateb ei Snapchat.

Mae'r ffôn yn canu eto, Mrs Jones sydd yna. Mae hi wedi cael pysgodyn aur newydd ai alw yn Cadi Mai Awel Fflur Lili Jên Ciwti Pai. Dwi'n deuthi fy mod eisoes wedi deuthi unwaith nad oes croeso iddi hi i ffonio'r orsaf barchus yma ar ôl be ddudodd hi am lyrics Mr Huw. Ond mae fy nghyd-gyflwynwraig yn clywed yr alwad, ac yn penderfynu penodi artist cudd i gyfansoddi cân i ddathlu enwau deusill anifeiliaid anwes pobl Cymruuuuuuuu.

Mae Betsan Powys yn galw heibio ar gyfer ail hanner y rhaglen i weld os ydi popeth yn mynd yn iawn.
"Lle mae Ifan...? o dacw fo" mae hi'n cychwyn gofyn, ac yn edrych draw tuag at fy nghyd-gyflwynwraig, sydd wedi morffio i mewn i Ifan Evans. "Duma Fu yn fuma, Butsan" meddai hi, yn llwyddiannus.

Deni'n treulio gweddill y rhaglen yn trafod rygbi.

Yn sydyn mae cnoc ar y drws. Dwi'n gweiddi -

"Ifan, ti sydd yna? Nage? Betsan? Nage? Does na'm mwy o gymeriadau ar ôl yn y stori 'ma, pwy sy'n curo ar y drws?"

Mae fy nghyd-gyflwynwraig yn gwenu, "Artist cudd cân anifeiliaid Cymru, de?"

Dwi'n agor y drws, a pwy sy'n sefyll yna ond... myn cacen jocled i - JONSI!

O BBC Radio Cymru, sgen ti job i mi?

12/04/2013

'Dw i'n Fardd YO, Dwi Jyst ddim yn Gwbod
So dwi'n penderfynu trio gyrfa fel bardd. Y peth cynta dwi'n neud ydi mynd allan i brynu stash o win coch. Yna dwi'n picio nôl i Ikea i ddwyn pensil. Sorted.

Y peth da am y swydd yma ydi mod i'n gallu aros yn fy ngwely am rhan fwyaf o'r dydd, a'r nos. Y peth gwael ydi fod fy nghwsg i'n cael ei darfu gan byliau erchyll o ysbrydoliaeth. Dwi'n sylwi ar ôl chydig ddyddiau o hyn mai nid ysbrydoliaeth ydi o, ond dŵr poeth oherwydd yr holl win coch.

Dwi'n cael sbin ar yr geiriadur odlau yn fy ngwely, ond dwi'm yn ddallt o'n iawn. Dwi'n penderfynu sgwennu cerdd am y ci. Ond dwi methu ffeindio 'ci' yn y geiriadur yma – pam fod yr holl eiriau yn cychwyn hefo llafariad, Carol? Ar ôl chwilio am chydig oriau, dwi'n ildio, a phenderfynu sgwennu am aderyn yn lle.

Dwi'n picio i'r pyb lleol i chwilio am yr awen. Drwy gyd-ddigwyddiad llwyr dwi'n taro mewn i rhywun o'r enw Awen. Ond dydi hi ddim yn rhy gyfeillgar, ac yn sicr ddim yn haeddu bod yn destun cerdd, er fod i henw'n cychwyn efo llafariad, Carol. Dwi'n mynd o amgylch y byrddau yn blasu diod pawb fel bo fi'n cymryd rhan yn y New York Wine Tasting Competition. 'Dw i'n dechrau hel ansoddeiriau, "mafon dualgar, afalaidd, seidar blaci, rymiol, wisgiaidd..." dwi'n teimlo cerdd yn ffurfio. Mae'r barman yn dod ata i ac yn trio fy hel i allan. Dwi'n ei waldio ar ei ben hefo Clywed Cynghanedd Myrddin ap Dafydd. Mae tri bownsar, Hicyn, Siencyn a Siac yn dod i'm lluchio allan i'r stryd. Dwi'n penlinio yn y baw a'r glaw tu allan yn edrych drwy'r ffenestr. Mae'r Awen tu mewn, a finnau ar y tu allan.

Dwi'n penderfynu studio rhai o hoff feirdd y genedl, beth oedd ganddyn nhw na sgena i ddim? Mae Dafydd ap Gwilym i'w weld yn un poblogaidd, onid fo oedd yn actio Jabas Jones 'stalwm? Dwi'n darganfod fod Waldo, Gwenallt, Iolo Morganwg ac eraill yn heddychwyr. Dwi'n cymryd pluen o'u het nhw, yn teimlo'n euog, ac yn mynd nôl i'r pyb i ymddiheuro wrth y barman am ei hitio hefo Clywed Cynghanedd. Ymddengys fel ei fod â noson rydd, a felly caf lonydd gan y barman newydd sy'n anymwybodol o'm pererindod ansoddeiriau wrth glera o amgylch y byrddau. "Mmm! Salt and Vinegary, guinnessaidd, portiog. Haia Awen!". If Carlsberg made poets...

Y noson ganlynol 'dw i'n cystadlu yn fy stomp gyntaf un. Dwi'n rhoi fy llais darllen barddoniaeth gorau un ymlaen ac yn trio ffitio cymaint o bynciau tabŵs a rhegfeydd â phosib i mewn i dri munud. Dwi'n cael fy ngwahardd am fod yn anwreiddiol. 

Dwi di cyrraedd pen fy nhenyn, does dim yn tycio, dim hydnoed gwersi Dysgu Cynganeddu (@Cynganeddu) ar Twitter bob nos Fawrth. Dwi'n ildio, ac yn ymuno â gwersi Menter Caerdydd gyda'r Prifarth Rhys Iorwerth a'r Babi Arth, Osian Corrach. Mae Rhys yn gofyn i mi os ydw i awydd trio'r groes o gyswllt. Dwi'n ei waldio ar ei ben hefo Clywed Cynghanedd am fod mor hy a di-chwaeth.

Dwi'n dipresd. Dwi methu odli, di hyn ddim yn ffyni, dwi methu cysgi, dwi'n chwilio am swyddi, dim bardd di'r job i mi, dwi dal methu odli, na chynganeddi, er gwaetha'r holl hyfforddi, a dwi di colli fy mhensil i...

So dwi'n penderfynu yfed y stash o win coch i gyd. Dwi'm yn cofio lot o'r tridie nesaf. Mae gen i gof o fod yn Ikea hefo cannoedd o bensiliau wedi eu stwffio yn fy sannau, ond efallai mai atgof o'r stori ddiwethaf oedd honno. Dwi'n dod at fy nghoed yn araf-deg, a ma gena i flas cas yn fy ngheg, mae gen i atgof o freuddwyd - o sgwennu cerdd epig fil o linellau, a'i gyrru dros ebost at yr Eisteddfod. Mae gen i bensiliau yn fy ngwallt. Mae'r ci wedi rhedeg i ffwrdd.

Mis Awst. Dwi yn y Pafiliwn Pinc. Mae'r seremoni Cadeirio wedi cychwyn. Mae'r beirniad yn sefyll ac yn traddodi'r feirniadaeth,

"Mae'r gerdd anhygoel hon yn wahanol i'r un gerdd y darllenais erioed o'r blaen, mae'n llawn eironi, mae fel petai'r bardd profiadol yn gwneud hwyl ar ben ei broffesiwn ei hun, ac mae'n ddirgelwch gen i sut ar wyneb daear y llwyddodd y bardd i 'sgwennu cerdd yn defnyddio dim ond geiriau yn cychwyn â llafariaid, Carol. Mae'n bleser gen i felly, i gyhoeddi mai bardd cadeiriol Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013 yw, JABAS JONES"

Wel myn cacen i. 

Plis Mr Archdderwydd, sgen ti job i mi?

04/09/2012

Gwneud Meatballs o Bethau

Dwi'n cal job yn Ikea.

Mae'r cyfweliad yn rhoi prawf i ni:

1) ydw i'n licio Meatballs? (yndw)
2) Rho gylch o amgylch y gadair (OK)Roedd o'n gyfweliad agos - ond ro'n i'n lwcus fod y ddau arall yn digwydd bod yn lysieuwyr.

*****

Mae fel cyrraedd Ffatri Siocled Charlie, petai Charlie yn gwneud pensiliau yn hytrach na siocled. Does na ddim llawer o siocled yma i ddweud y gwir, dim ond Dime Bars, ond mae rheiny yn costio 96c.

Mae'r siop yn llawn pensiliau. Rhai bach miniog. Rhai miniog bach. Rhai miniog. Rhai bach. Dwi yn dysgu oddi-wrth taid, a arferai lenwi ei sannau a chrystion, a dwi'n llenwi fy sannau gyda pensiliau. Mae fy migyrnau yn edrych fel dau ddraenog. Dwi'n teimlo'n euog, ond yn cerdded yn goc i gyd, achos mae'r pensiliau yma am ddim, ac os felly, "MR IKEA, dwi'n gwneud dim byd o'i le."

****

Mae'r holl siop yn gweithredu polisi system one way. Mae'r saethau yn pwyntio'r ffordd, yr holl ffordd, o fan cychwyn y siop ger y lle yr arferai'r pensiliau fod cyn i mi eu stwffio i fy sannau i gyd, hyd at y til.

Mewn camgymeriad erchyll, 'dwi'n gadael fy nghlipfwrdd ar y gwely tu ôl i mi. Doedd dim dewis ond ufuddhau i'r saethau, a mynd yn fy mlaen - a gwneud cylch cyfan o amgylch y siop i nôl fy nghlipfwrdd. Dydi hyn ddim yn hawdd. Mae teulu blin yn gwthio troli tuag ataf ar ddeng milltir yr awr, yn lloerig gan nad oes pensiliau ar gael i gofnodi'r hyn maent eisiau ei brynu. Ymlaen â mi, am dair milltir gyfa - heb ddŵr, heb glipfwrdd, a phigau pensiliau yn torri i mewn i groen fy migyrnau. Dwi'n dechrau teimlo fel Iesu Grist - yn cario ffram bren ryw wely ar fy nhefn (am effaith) bron iawn yr holl ffordd at y til. Rhywle yng nghyffiniau'r scented candles dwi'n llewygu. Mae'r holl brofiad wedi bod yn ormod i mi, heb son am orfod delio a'r emosiwn ychwanegol o arogli Christmas Spice ym mis Awst.

***
Dwi'n cael gwared o'r ffram wely a'r pensiliau, ac yn cario ymlaen hefo fy mhererindod, ac o'r diwedd dwi'n cael fy aduno â'm clipfwrdd. Dwi'n chwilio am bensil i sgwennu arno, ond dwi wedi eu gadael i gyd ar lawr wrth ymyl y scented candles. Dwi'n rhoi give up ac yn dringo mewn i'r gwely ac yn mynd i gysgu.

***
Dwi'n amau fod y bosys yn dechrau amau fy mod yn amau eu bod yn amau fy mod wedi bod yn symud y pensiliau o'r bocsys dal pensiliau i fy sannau. Dwi'n gwneud ymdrech arbennig i fod ar fy ymddygiad gorau. Dwi'n archebu extra large portions o meatballs i ginio, ac fel show willing, dwi'n archebu portion maint arferol o meatballs i bwdin. Dwi'n gweiddi "MMM!" yn fodlon wrth ei bwyta. Dylai hyn eu plesio. Pan dwi'n siŵr nad oes neb yn edrych, dwi'n stwffio rhai o'r meatballs i fy sannau.

Rhywle rhwng adran y ceginnau a'r ystafell wely mae fy ngholuddion yn dechrau cwyno. "Ddyliai neb orfod delio â gymaint o gig a hynna ar un go!" meddai fy stumog. Dwi'n cytuno. Mae'r toiledau deg cam y tu ôl i mi - felly does dim byd amdani, ond rhedeg ymlaen - o amgylch y siop gan ddilyn y saethau. Dwi'n rhedeg nerth fy nhraed a pobman yn dechrau newid lliw, a mywyd yn teimlo fel ei fod ar fin dod i ben, dwi bron a ffrwydro. Dwi'n neidio am yr orsedd borslen, ac yn cael y rhyddhad mwyaf erioed. Dwi'n cau fy llygaid ac yn gweiddi, "Aaaaaaah, dyna welliant". Dwi'n ymbalfalu am y papur toiled, ond yn methu dod o hyd iddo. Dwi'n agor fy llygaid, a dyna lle mae'r teulu blin heb bensiliau yn syllu arnaf yn gegagored. Dwi'n eistedd ar doilet adran yr ystafell ymolchi hefo fy nhrowsus o amgylch fy ffêr.

O plis Mr Ikea, plîs ga i job?


23/07/2012

Mai'n debyg i law... Llaw ydi hi!

Ma Cymru wedi cal llond bol ar yr haf diffygiol 'ma 'da ni'n i gal. Dani wedi trio ei yrru nôl i le ddoth o, ond mae 'na rhywun digartref wedi dwyn y bocs i gysgodi rhag y glaw, a 'da ni wedi colli'r recepit.Dwi'n penderfynu gneud rhywbeth am y peth, a gwneud cais am swydd Dyn Tywydd. Dwi'n meddwl fod genna i'r holl sgiliau sydd ei angen - a llawer llawer mwy, ond mae gen i ddau anfantais:
1) Dwi ddim yn ddyn
2) Dwi ddim yn gwbod dim am y tywydd

Dim bwys. Allith o ddim bod yn anodd iawn, cwbwl sydd ei angen ydi'r lluniau bach o gwmwl a glaw, a 'chydig bach o felcro.

Y job gynta dwi'n i gael ydi dewis y pentrefi a'r trefi sy'n cael eu henwi ar y map. Dwi'n dewis
1) Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyllllandysiliogogogoch a
2) Plwmp

Yn anffodus mae'r camera yn gorfod zoomio allan gymaint i ffitio Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyllllandysiliogogogoch ar y sgrin nes nad ydw i ond dot ar y gorwel, a does neb yn gweld y map. Hen dro. Dwi'n cael fy ngwahardd rhag defnyddio'r pentref hwnnw eto.


***********


Yr ail ddiwrnod, dwi'n trio meddwl am thema i'r pentrefi dwi'n ddewis, ond yn methu, ac yn penderfynu dewis pentrefi ar hap:

  • Three Cocks
  • Fanny street
  • Penisarwaun
  • Fiddler's Elbow
  • Screw Packet Lane
  • Pantywacco
Dwi'n cal row gan fy mosys yn S4C am ddewis gymaint o enwau Saesneg.

*******************

Mae'r dewis enwau ma'n profi yn llawer anoddach na'r disgwyl, felly dwi'n cymryd tudalen o lyfr Derek  - a cymryd bore'r trydydd dydd i ffwrdd, gan adael y cyhoedd ar Twitter i enwebu eu pentrefi - llai o hasl. Yn anffodus does gen i mond 1 dilynwr ar Twitter, ac mae hwnnw'n enwebu "Plwmp". O wel, Plwmp amdani eto felly.

Dwi'n cymryd cod liver oil, yn chwythu fy nhrwyn, yn rhoi fy ffôn ar silent. Dwi'n barod.

A dwi'n mynd amdani tro 'ma: mae'r cymylau hefo glaw yn barod, mae'r felcro yn barod, ac mae poblogaeth Plwmp yn dal eu gwynt. Mae'r golau yn llachar, yn ddigon i doddi'r sbectols oddi-ar fy nhrwyn yn llymru i'r llawr. Dwi'n nyrfys.

Deg eiliad cyn i'r rhaglen fynd yn fyw, mae'r cynhyrchydd yn esbonio nad ydyn nhw wedi defnyddio felcro a cardboard cut outs ers 1984. Dwi'n gweiddi "BE??", ond mae'n iawn, meddai'r cynhyrchydd - "mae'n iawn" (felna). Does ond angen i mi bwyntio at y mannau cywir ar y map a darogan y tywydd fel hen wrach, a mi ymddengys y symbolau cywir fel manna o'r nef, meddai'r cynhyrchydd: "Does ond angen i ti bwyntio at y mannau cywir ar y map a darogan y tywydd fel hen wrach, a mi ymddengys y symbolau cywir fel manna o'r nef" (felna).


Erbyn hyn does ond tair eiliad nes y byddwn yn mynd yn fyw, a does gen i ond cyfle i godi dau fys at y cynhyrchydd, a thaflu fy nghwmwl carbod dros fy ysgwydd chwith am lwc cyn i mi ymddangos yn fyw ar setiau teledu'r genedl, sy'n aros yn eiddgar am Bobl y Cwm. [Pobol y Cwm! clywaf chwi ddarllenwyr yn gweiddi! O nage! Atebaf yn chwim.]


"Noswaith dda foneddigion a foneddigesau! Dyma rybudd i bawb sydd ddim eisiau gwybod beth fydd y tywydd fory - mae'r adroddiad hwn yn cynnwys SPOILERS - felly os nad ydych chi eisiau gwybod, trowch y sianel am dri deg eiliad!" Dwi'n gwenu fel prat / Derek (dim bo fi'n awgrymu fod Derek yn prat) am bump eiliad.


Mae Plwmp yn dal i sbio. Mae gweddill Cymru yn troi i'r One Show. 


Yna dwi'n dechrau darllen y tywydd, "Mi fydd hi'n glawio fory yn Plwmp..." a dwi'n chwifio fy mreichiau fel melin wynt ac yn pwyntio tua'r map, a BRENSIACH Y BRATIAU does dim map! Dim ond sgrin werdd hyd at y gorwel ac adlewyrchiad o fy ngwyneb gyda'm sbectol yn toddi dros fy nhrwyn. Mae Plwmp wedi diflanu, a Cymru wedi diflannu, dan fôr mawr gwyrdd - fel Cantre'r Gwaelod gynt. Mae hi wedi bod yn bwrw lot yn ddiweddar, ac mae'n wir fy mod wedi treulio lot o amser tu mewn yn chwarae toilet golff ac yn fflyrtio efo fy unig ddilynwr ar Twitter, ond och a gwae - siawns nad ydi'r tirwedd wedi trawsnewid i'r fath raddau nes nad oes dim map? Dim ond môr?


Mae'r cynhyrchydd yn gweiddi "Caria mlaen!" yn fy nghlust. Felly dyna dwi'n neud am y tri deg eiliad. Dwi'n chwifio fy mreichiau fel taswn i'n gwneud cyd-adrodd yn Steddfod yr Urdd, ac yn gweiddi mewn amryw donau a synnau - "MAE hi'n bwrw yn Plwmp, mae hi'n BWRW yn Plwmp, mae hi'n bwrw yn PLWMP?"

Mae'r tri deg eiliad ar ben, a dwi'n saff. "Ath honna'n reit dda, do?" dwi'n holi'r cyhyrchydd. Mae ei wyneb yn biws.

**********
Y diwrnod wedyn, mae fy unig ddilynwr ar Twitter yn fy nad-ddilyn. Yn ôl y sôn rô'n i yn pwyntio tuag at gyfeiriad yr Aifft tra'n trafod y tywydd yn Plwmp, a doedd hynny ddim yn plesio.Dwi'n mynnu mod i'n cael defnyddio fy symbolau carbod a felcro'r noson honno, a dwi'n treulio'r diwrnod cyfan yn darlunio map o Gymru hefo sialc ar y wal werdd. Dwi'n gwneud Sir Fon chydig bach yn llai, ac yn ymestyn y môr rhyngtha fo a'r tir mawr. Hi hi hi!

Y noson honno dwi'n barod amdani. Cod liver oil. Vitamin C. Sbectol newydd. Polisho fy motymau. Nicar lwcus.

Dwi heb gael ymateb i fy ngalwadau am enwebiadau am enwau llefydd heno ar Twitter yn anffodus, felly dwi'n penderfynu bod yn holl-gynnhwysol.

Tri...Dau...Un...

"Noswaith dda foneddigion a foneddigesau! Dyma rybudd i bawb sydd ddim eisiau gwybod beth fydd y tywydd fory - mae'r adroddiad hwn yn cynnwys SPOILERS - felly os nad ydych chi eisiau gwybod, trowch y sianel am dri deg eiliad!" Dwi'n gwenu fel iâr / Siân Lloyd (dim bo fi'n awgrymu fod Siân Lloyd yn debyg i unrrhyw iâr) am bump eiliad.

"Fory, dros Gymru gyfan o Fôn fach i Fynwy, o Sir Benfro i Ysgol Syr Huw mi fydd hi'n glawio. Glaw glaw glaw. Bwrw bwrw bwrw." A dwi'n sticio fy nghymylau storm bach nesh i dorri allan efo siswrn gynna efo felcro yn sownd i'r wal werdd.

Tri deg eiliad ac mae popeth drosodd."Ath hwnna'n iawn do?" medde fi eto wrth y cynhyrchydd, yn ffyddiog tro 'ma mod i taro'r hoelen ar ei phen.

"BLYDI HEL!" Mae'r cyhyrchydd yn gweiddi arna i. "TI'M DI BOD ALLAN HEDDIW O GWBWL?"

"Wel naddo..." dwi'n cyfadde, dwi wedi bod yn rhy brysur yn lliwio dafnau'r glaw'n las hefo creion.

"MAI'N BLYDI BRAF!" Ma'n gweiddi arna i, gan agor y bleinds efo clep.

Dwi'n cael fy nallu gan belydrau 30 gradd yr haul. Ooooo diar. - Mr Tywydd, sgen ti job i fi?

20/02/2012

Ribidirês


So gesh i lond bol ar weithio mewn swyddfa. Hynny a'r ffaith mod i wedi cael y sac ar ôl sticio'n llaw i'r ffôn hefo gwn glud.

So dwi di penderfynu mynd ar drywydd cwbl wahanol, a bagio job yn Sŵ Bae Colwyn. Popeth yn dda. Popeth yn dda hynny yw nes i mi sathru ar ben morlo. Damwain oedd hi - sathriad ar gam. Ond ma'r morlo yn iawn, wel mae o'n olew. Ma'n udo am chydig, ac mae ei ben chydig yn fflatiach na'r arfer, ond mae popeth yn dda. Dwi'n teimlo'n euog am sathru ar ben y morlo am awr dda - 'dwi'n teimlo fel y tro nes i flocio toilet y swyddfa unwaith wrth drio wastio mwy o garbod.

Fel trît bach i'r morlo, dwi'n dod o hyd i lond lle o bysgod yn wledd i'r creadur penfflat. Pysgodyn glas. Pysgodyn sy'n goleuo yn y tywyllwch. Nemo.

"Sori forlo bach" medde fi fesul tafliad pysgodyn.

"Craaaaawc" medde'r morlo.

-------------------

'Dw i'n penderfynu gadael creaduriaid y dŵr i edrych ar ôl eu hunain, ac yn crwydro draw at y Betting Farm. Dwi'n pwyso ar y ffens bren yn disgwyl i'r mulod gychwyn rhedeg.

"Dwi'n betio £10 ar y mul gwyn" 'dw i'n gweiddi.

Mae un dyn yn gafael yn ei blentyn ac yn gadael. Mae'n rhoi golwg frwnt i mi. Allai'm dallt pam.

Dwi di gweld mwy o symud mewn ceffylau plastic mewn arcade. Dwi'n taflu moronen at y mul i roi gidiyp i'r bwystfil, ac mae o'n brefu. Dwi'n edrych yn fanylach a sylwi nad mul ydio, ond dafad fawr.

------------

Mae'n rhaid i mi gerdded hanner milltir allan o fy ffordd rownd y Sŵ yn wrth-glocwedd i osgoi'r geifr. Mae edrychiad geifr yn codi arswyd arna i.

Dwi'n cyrraedd yr eliffantod o'r diwedd. Mae nhw'n bwyta orenau'n gyfa, yn eu cachu'n gyfa, ac yn eu bwyta unwaith eto.

"Clyfar iawn" medde fi yn llawn edmygedd.

Dwi'n chwilio am rhen Robbie Pattinson. I fod yn gwbwl onest, dyna pan dries i am job yma yn lle cynta. Ond does dim golwg ohono fo'n unlle.

Mae llais yn dod dros yr uchelseinydd,

"Due to unforeseeable circumstances the aquarium will be closed until further notice. We apologise for any inconvenience."

Dwi'n cadw hanner llygaid allan am Pattsy, ac mae fy Walkie Talkie yn siarad.

"All the fish have disappeared. I repeat, all the fish from the aquarium has disappeared. We're currently looking at the cctv footage for any information."

Gosh am erchyll.

"Roger that" medde fi dros y Walkie Talkie.

----------

'Dw i'n meddwl ella nad y Sŵ ydi'r lle i mi wedi'r cyfan. Quit while you're ahead ac yn y blaen. Felly dwi'n cerdded yr holl ffordd yn ôl, gan osgoi'r geifr.

Dwi'n pasio drych, a Iesu Gwyn, mae 'na olwg arna i. Dwi'n dychryn am fy mywyd. Ddylwn i ddim fod wedi aros am y seithfed peint ola 'na yn y Red Lion neithiwr.

Dwi'n pigo chwain o du ôl fy nglust ac yn eu buta...

O dduw mawr, diolch byth 'dw i'n sylwi mai ffenestr ydi hi ddim drych.

"It's an Orangutan, dear" medde mam wrth ei phlentyn tu ôl i mi.

"Hahaha!" Dwi'n dechre chwerthin dros bob man. Orangutan wir! Mai di cael y gair rong!

"It's a monkey!" dwi'n gweiddi ar y teulu bach sy'n edrych yn syn arna i.

"W! W! W!"

A wedyn dwi'n cofio bo fi bob tro yn cymysgu hwn. Dwi'n syrthio ar fy mai, ac yn ymddiheuro.

"Sorry, sorry - you were right. I got that confused with Tropicana again."

------------

Tua'r allanfa a fi, gan osgoi'r geifr.

Dwi'n taflu fy het sy'n deud Colwyn Bay Zoo. Dwi'n taflu fy nghrys polo sy'n deud Colwyn Bay Zoo. Dwi'n taflu'r band rwber lliwgar ma idiots yn eu gwisgo i ddangos bo nhw wedi cyfrannu pum deg ceiniog i achos da, sy'n deud Colwyn Bay Zoo. Dwi'n taflu fy oriawr sydd hefo wyneb fel crocodeil. Dwi'n taflu fy esgidiau sy'n drewi o biso llewpart. Ond dwi'n cadw'r Walkie Talkie, achos dwi di bod isho un erioed.

Allan a mi, gan basio'r pwll. Mae rhywbeth mawr pen fflat yn arnofio yn llonydd ar wyneb y dŵr.

Os gweli di'n dda Miss Sue Baecolwyn, oes gen ti job i fi?

24/11/2011

Naw tan Bump

So 'dw i'n cymryd job mewn Swyddfa. 'Mae'r holl hwrio entrepreneuraidd, a'r oriau ansefydlog dros yr wythnosau diwetha yn golygu nad oes gen i fywyd cymdeithasol. Doedd gen i'm bywyd cymdeithasol cyn hynny chwaith, ond stori arall ydi honno.

Mae gan y swyddfa yma bob dim, photocopiwr, peiriant dŵr, planhigion, Blue Tack. ‘Dw i’n cael fy ngoriad fy hun, a rhif y larwm ar ddarn bach o bapur wedi ei argraffu a’i lamineiddio.

“Mae’n rhaid i ti daflu’r rhif ar ôl ei ddysgu, rhag ofn…”

“Rhag ofn be?”

“Ymm, identity fraud?”

‘Dw i’n dyfeisio jingle bach yn fy mhen i gofio’r côd diogelwch, ond mae’r gân yn gorffen ychydig yn fyr, achos dim ond dau rif ydi’r côd. 'Dw i'n gwario punt ar y meter lectrig i shreddio'r côd diogelwch. Ond mae gwastraffu mewn swyddfa yn OK. 'Dw i'n cael torri siâp sgwâr o ganol darn carbod lliwgar, a ddim yn gorfod cychwyn o'r ochrau. Heb i mi sylwi, mae criw o gyd-naw tan bumpwyr wedi casglu o nghwmpas i yn fy ngwylio fi'n torri'r sgwâr. Dwi'n gorffen, ac mae pawb yn clapio.

"Hwre! Un creadigol ydi hon, hwre i'r sgŵar lliwgar! Hwre i wastraffu carbod!"

Dyma eistedd wrth fy nesg i edmygu’r olygfa: desgiau pawb arall. Dwi'n agor yr holl ddroriau gwag o 'nghwmpas, mae yma gymaint o botensial. Mi allwn i wastraffu mwy o bapur drwy argraffu fy ngwaith, a'u storio nhw - yn alphabetical, neu eu grŵpio fesul lliw. Neu mi allwn i guddo potel o gin yma, neu bar o Snikers - mae hyd'noed digon o le yn y filing cabinet yma i anifail anwes, os nad hyd yn oed lle am nap ar brynhawn ddydd Gwener.

Mae'r ffôn yn canu,

"Helo. Head Office yn siarad. Dim ond ffonio i roi gwybod ein bod ni wedi gyrru ebost."

'Dw i'n checkio fy ebyst yn gyffro i gyd. 1 New Message gan Head Office:

Dyma neges i ofyn yn garedig i ti ffonio'r Head Office.

'Dw i'n ffonio'r Head Office.

"Helo Head Office"

"Helô, dyma fi'n ateb yr ebost yn gofyn i mi ffonio...?"

"O helô, diolch am ffonio. Dim ond eisiau gofyn yn garedig i ti yrru ebost i'r Head Office i ni gael gwneud yn siŵr fod fod dy ebost di'n gweithio."

'Dw i'n confiwsd ofnadwy, ac yn penderfynu mynd am nap yn y filing cabinet.

* * * *

Mae'r diwrnod canlynol yn cael ei glustnodi fel diwrnod hyfforddi gwneud coffi. 'Dw i'n mentro sôn yn gwrtais fy mod eisoes yn gwybod sut i wneud coffi.

"Ond mae gwneud coffi mewn Swyddfa yn wahanol! Rhaid i ti wybod sut i wneud coffi ar gyfer pobl bwysig! A cofia fod pobl bwysig sy'n dod i swyddfa yn perthyn i haen uwch yn y gymdeithas na thi a mi. Rhaid i ti hefyd wybod sut mae pawb yn y swyddfa licio eu coffi:
Jen: te peppermint gwan mewn mwg tennau, Bryn: te mefus a mêl mewn mwg sy'n deud 'World's Best Lover', Jamain: te lemon a gadael y teabag i mewn am dri munud"

Ond rhaid i'r hyfforddiant yn dod i ben yn fuan oherwydd ein bod yn sylwi nad oes llaeth yn y ffrij. Mae Grahame yn edrych ar y rota, a darganfod mai fy nhro i oedd hi i brynu llaeth gychwyn yr wythnos.

"Ond doeddwn i ddim wedi fy nghyflogi gychwyn yr wythnos! Dydi hyn ddim yn deg!"

"Dim bwys am hynny" meddai Grahame yn flin. "Os mai dy enw di sydd ar y rota, ti sy'n gyfrifol am brynu'r llaeth. Dim esgus. The rota is always right."

"Ond does neb yn yfed coffi...!"

Ond mae hi'n rhy hwyr, mae Grahame wedi gadael. A 'dw i wedi gwneud fy ngelyn cyntaf yn y Swyddfa. Bob Nadolig o rŵan tan ddiwedd amser, bydd y ddau ohonom yn gweddio na chaiff y naill na’r llall ein gilydd yn y Secret Santa.

* * * *

Y diwrnod wedyn dwi wrthi'n polisho'r space bar pan ddaw Jen a'i phen rownd y drws, a gofyn os ydw i eisiau ymuno a nhw mewn cyfarfod.

Cyfarfod! Gwych! I ffwrdd a mi i'r cwpwrdd stationary i arfogi fy hun. 'Dw i'n teimlo fel 'mod i wedi ffeindio stash Barti Ddu. Mae yma ddau focs Quality Streets yn llawn paper clips, wedi ei labelu yn daclus mewn print. Mae yma ddigon o blue tac i chwarae practical joke ar raddfa enfawr, a sticio'r dodrefn i'r to; mae yma ddigon o staplers a staples i daclo Ysbyddaden Bencawr, a digon o sisyrnau i agor siop farbwr. Mae yma feiros ar gyfer pobl llaw dde, a beiros ar gyfer pobl llaw chwith, a beiros ar gyfer pobl heb law o gwbwl. Mae'r selotêps amrywiol fel cylchoedd Sadwrn, ac mae digon o highlighters i liwio'r 1980's unwaith eto.

'Dw i'n eistedd o amgylch y bwrdd hefo deg arall a derbyn agenda. Mae my mhocedi yn llawn post-it notes melyn llachar a phinau bawd, ac mae gen i epill deudwll i lawr fy siwmper. Sylwa'r cadeirydd fod Malcom ar goll. Coda'r ffôn a deialu rhif yr Head Office.

"Helo, Malcom? Ti'n dod i'r cyfarfod? Be? Ti'n rhy brysur? Ond ti heb yrru ymddiheuriad...Iawn, ie...nei di yrru ymddiheuriad swyddogol draw dros ebost plis?"

Caiff y cyfarfod ei ohirio am ddeg munud wrth i'r Cadeirydd ail sgwennu'r agenda i gynnwys Malcom dan y pendawd Ymddiheuriadau. 'Dw i'n rhedeg draw at fy nesg i gael swig o gin ac i fwydo'r tortois yn y filing cabinet.

O'r diwedd, mae'r cyfarfod yn cychwyn. Mae hanner awr cyntaf y cyfarfod yn cynnwys trafod y cyfarfod diwethaf, sef cyfarfod a gynhaliwyd i drefnu pryd y gellid trefnu'r cyfarfod yma. Mae hanner awr ola'r cyfarfod yn cynnwys trafod pryd y gellid trefnu'r cyfarfod nesaf. Edrychaf yn fy nyddiadur - sy'n wag ar hyn o bryd, felly mae'r drafodaeth yn ddiflas - mae fel gwneud jig-so un darn.

Mae fy mhrofiad cyntaf o gyfarfod yn ddiflas iawn. 'Dw i'n penderfynu mynd i wneud paned i godi fy nghalon. Ond mae hynny'n profi'n anodd iawn, dwi wedi anghofio'r côd i fynd drwy'r drws, ac mae theme tune The A-Team yn dod i mhen i bob tro 'dw i'n ceisio cofio fy jingle. O'r diwedd ar ôl hanner awr o ganu digyfeiriad, 'dwi'n llwyddo i agor y drws. Ond siom enfawr sy'n fy nisgwyl - does 'na'm llaeth.

O plîs Alan Sugar, sgen ti job i fi?